23.12.09

Άγιε ιεράρχα του έθνους Γεώργιε, πρέσβευε υπέρ ημών


Ανακοινωθέν της Κυβερνήσεως της Ελλάδος

Ἡ Ἱεραρχία τῆς Κυβερνήσεως τῆς Ἑλλάδος στήν μεσημεριανή Συνεδρίασή Της, τήν 22αν Δεκεμβρίου ἐ.ἔ., μέ πρόταση τοῦ Μακαριωτάτου Πρωθυπουργού, συζήτησε τό θέμα τοῦ Διαλόγου μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων  Κρατικών Υπηρεσιών καί τῶν Αλλοθρήσκων. Στήν ἀρχή ἀνεγνώσθη τό ἔγγραφο τοῦ Υπουργού Προσαγωγέως του Πολίτου σχετικά μέ τήν λεγομένη «Ὁμολογία Πίστεως», πού ὑπεγράφη ἀπό βουλευτάς καί κληρικούς, καθώς ἐπίσης ἀνεγνώσθησαν καί ἐπιστολές τῶν Σεβασμιωτάτων Υπουργών πρός τήν Ἱερά Κυβέρνησην, μέ σκοπό τήν ἐνημέρωσή τους γιά τό προσχέδιο πού πρόκειται νά συζητηθεῖ τίς προσεχεῖς ἡμέρες σχετικά μέ τό πρωτεῖο τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος και κατά τήν νέαν χιλιετία. Ἤδη γιά τά θέματα αὐτά ἔγινε λόγος καί στο Τακτικόν Ἱερόν Υπουργικόν Συμβούλιον τοῦ παρελθόντος Νοεμβρίου. Ἀκολούθως ὑπῆρξε εὐρύτατος διάλογος, στόν ὁποῖον ἔλαβαν μέρος πολλοί σεβασμιώτατοι εν Χριστώ υπουργοί, οἱ ὁποῖοι ὁμίλησαν μέ αἴσθημα εὐθύνης καί γνώσεως γιά τά μεγάλα αὐτά θέματα. Κατά τήν συζήτηση διετυπώθησαν οἱ ἀκόλουθες θέσεις :
1. Διεπιστώθη ἡ ἀνάγκη περαιτέρω πληρεστέρας ἐνημερώσεως του Ιερού Υπουργικού Συμβουλίου, στά σημαντικά αὐτά ζητήματα. Δηλώθηκε δέ ὅτι ἐφεξῆς ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος θά λαμβάνῃ γνώση ὅλων τῶν φάσεων τῶν Διαλόγων, διαφορετικά κανένα κείμενο δέν δεσμεύει το  πανάγαθον Κράτος. Ἄλλωστε αὐτό συνιστᾶ τό πανάγιον Σύνταγμα τῆς Ελλάδος.
2. Ὁ Διάλογος πρέπει νά συνεχισθεῖ, μέσα ὅμως στά ὀρθόδοξα πλαίσια, πάντοτε ὕστερα ἀπό συνεννόηση μέ την Ιεράν Κυβέρνησην, ὅπως πανορθοδόξως ἔχει ἀποφασισθεῖ.
3. Οἱ βουλευταί παραμένουσι φύλακες τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως, ὅπως ὁμολόγησαν κατά τήν εἰς Πρόεδρον της Δημοκρατίας χειροτονία τους.
4. Ἡ Ἱεραρχία τῆς Κυβερνήσεως τῆς Ἑλλάδος παρακαλεῖ δέ τούς πιστούς νά ἐμπιστεύωνται τούς ποιμένες Υπουργούς τους καί νά ἀπέχουν ἀπό ἐνέργειες, πού εἶναι δυνατόν νά δημιουργήσουν περαιτέρω προβλήματα.
Ταῦτα συνεζήτησε καί ἀπεφάσισε ὁμοφώνως ἡ Ἱεραρχία τῆς Κυβερνήσεως τῆς Ἑλλάδος μέ αἴσθημα εὐθύνης ἔναντι τοῦ Θεοῦ, τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως καί παραδόσεως καί τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ, πρός δόξαν Θεοῦ καί εὔκλειαν του Παναγιοτάτου Κράτους μας.

3 σχόλια:

έχεις κάτι να προσθέσεις;

οι πελάτες μας ψώνισαν και αυτό

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

διάβασε και αυτό

AddThis