31.7.09

επιτέλους, δημόσια και δωρεάν υγεία για όλους


Προς απάσας τας Αρχάς του Κράτους, Μητροπολίτας, Νομάρχας, Δημάρχας, και άπαντας τους προύχοντας,

αποφασιζομεν και διαττάσσομεν:
κατά την πανηγυρικήν εορτήν της Παρθένας Παναγιάς εις την δεκάτην πέμπτην Αυγούστου του τρέχοντος έτους και επί τη εσχάτη ευκαιρία της πανδημουμένης γρίππης των χοιρινών, πάντες και πάσαι ζώσειν εν Ελλάδι, κάτοικοι της δικαιοδοσίας μου ως πρωθυπουργεύων, καλούσισι εινα υποστούν την βάσανον του δια της διαταγής ταύτης εμβολιασμού.

Η ολακέραν διαδικασίαν θα έχειν ως παρακάτω:
1. Αρχίνημα με είσοδος αμφοτέρων των γενών και ουδετέρων εις θερμούς λουτήρας και παρ' έδρας καθαρισμός εν κλίσματι.
2. Ακολουθείν δέσωση υπό των οργάνων της τάξεως άπασων των πολιτών διά χονδρόν αλισίδεον και σχινίον προς αποφυγήν δυσαρέστων.
3. Κατέβασμα των ενδυμασιών και -μετά συγχωρήσεως- σωβράκων και κατόπιν τούτον
4. βιαίαν διείσδυσην βελόνης εν δεξιώ κολομέριον δια την διάχυσην του απαραιτήτου φαρμακοβότανου υγράς μορφής όστις όπως επιστημονικώς αποδεδειγμένων εστίν προλαμβάνει την τρισκατάρατον γρίππην.

Σημειωτέον, φωνασκίες άλγους, παρακάλιαν και λοιπάς γαϊδουροφωνάς απαγορεύονται αυστηρώς προς αποφυγήν καταπλήσεως του λαού και χάρις της τηρήσεως αναψυχής. Επιτρέπονται μόνο εις τον Κύριον και Αγγέλους δεήσεις κατα τα πρότυπα στα πανηγύρια.

Η ως άνω διαδικασία όπως τελεστεί εις άπασας τα ενορίας, εκκλησίας και λοιπά παρεκκλήσιαν της χώρας υπό την αυστηράν επίβλεψην αγίων ρασοφόρων και υπό των θεϊκών βοήθειά μας ομματίων. Ωσαύτως απαγορεύεται η διανυκτέρευσις και μεταβασις προς ρεμβασμόν εις συγκεκριμένους λατρευτικούς τόπους αμφοτέρων των γενών προς αποφυγήν εκουσίου απαγωγής των πολυτίμων βοτανιων. Ταυτάς τας γραφάς μου θέλετε δεν θέλετε να τας τηρίσετε ανυπερθέτως.

Επίσης, δια την ασφάλειαν πασών ημών, διατάσσονται αι περιπολούσες ομάδαι πατριωτών όπως θέσωσι φίμωτρα ανά τα στόματα των φωνασκούντων εμψήχων κτηνών διαφόρων καταγωγών (Αφγανέων, Σομαλέων, Πακιστανέων) έκαστου γένους και φύσεως κατά τον υπερτελουμένον ενταύθα μαζικόν εμβολιασμόν. Σημειωτέον, οι παρ' εμού οφθώσι και των οργάνων μου, ακαταλλήλας συμπεριφοράς υπό αντιδρώντων άνδρων και θηλέων της οργανώσεως ΣΥΡΙΖΑ/ΠΑΜΕ αλλά και μη εξαιρουμένων των γνωστών εν γένει αναρχικών φερόντων κουκούλας στοιχείων, θέλουσι ραβδισθεί ανελλιπώς εν των κρατηρίω. Οι συλληφθέντες μα τη παναγία θα ταραχθώση στο ξύλον.

Πάραφτα να εφαρμόσετε απάσας τα ως άνω διαταγάς μου καθώς η εκτέλεσις της παρούσης διατίθεται εις τα υπ’ εμέ όργανα.

Εν Αθήναις τη 31 Ιουλίου 2009
ο εν τη εικόνα ζωντανός πρωθυπουργεύοντας χωρίς όνομα αλλά με πυγμήν και σθένος.
(Εν τη πληρη διαρκεία της διαδικασίος θα παρίσταται ο υποφαινόμενος εν μεγάλη στολή και παρασημοφορία).

(η ως άνω διαταγήν ακολούθησε πρότυπας διαταγάς προγενεστέρων παρομοίων με εμού ηγετών της πατρίδος και εθνοπατέρων, επι παραδείγματος σχάρην ενταύθα και εντάυθα)

1 σχόλιο:

έχεις κάτι να προσθέσεις;

οι πελάτες μας ψώνισαν και αυτό

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

διάβασε και αυτό

AddThis